Privacy-bepalingen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website

De volgende informatie geeft een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website?

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
D-59227 Ahlen

E-mail: datenschutz@aviatics.de
Website: https://www.reflex-winkelmann.com

Voor meer informatie over onze ondernemingsgroep, gegevens over de vertegenwoordigingsbevoegde personen en andere contactmogelijkheden verwijzen we naar het colofon van deze website. https://www.reflex-winkelmann.com/special-pages/impressum.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. Als u via een van deze kanalen contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. De gegevens van gebruikers kunnen worden opgeslagen in een systeem voor klantenrelatiebeheer ('Customer-Relationship-Management' oftewel CRM) of een soortgelijke organisatie voor het aanvragen van informatie. De opslag is uitsluitend bedoeld voor verderde verwerking of om contact met u op te nemen.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Op sommige van onze websites kunt u zich registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u langs deze weg te informeren.

Welke gegevens verzamelen we?

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie

 • Het besturingssysteem van de gebruiker

 • De internetprovider van de gebruiker

 • Het IP-adres van de gebruiker

 • Datum en tijd van toegang

 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website (referrer)

 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

 • De informatie die u verstrekt via het contactformulier of tijdens de registratie, bijv. achternaam, voornaam, e-mailadres, adres

 • Cookies

Met welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij uw gegevens?

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd tijdens de registratie of bij het gebruik van het contactformulier is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bovendien verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1 a) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor bepaalde doeleinden, in het bijzonder:

 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief met regelmatige aanbiedingen

 • Om speciale informatie en aanbiedingen te krijgen

 • Voor marktonderzoek en klantenenquêtes

 • Voor gepersonaliseerd gebruik van de website en gepersonaliseerde aanbiedingen

 • Voor analytische doeleinden om ons aanbod voor u te optimaliseren

 • Voor de verwerking van cookies waarvoor toestemming is vereist

U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. Het volstaat om ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor de contractuitvoering waarbij u de betrokkene partij bent, is artikel 6, lid 1 b ) AVG de rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient artikel 6, lid 1 c) AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij te beschermen en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1 f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking. Het legitieme belang van onze onderneming ligt in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten.

Worden gegevens doorgegeven aan derden?

We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van betalingen.

De basis voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Wanneer cookies en tools worden gebruikt voor advertentiedoeleinden, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de respectieve aanbieders. Deze is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 a) AVG.

Overdracht van gegevens aan derde landen

Wanneer wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of wanneer wij dit doen in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken of staan we de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. AVG. Dat wil zeggen dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van bijzondere garanties of naleving van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen (zogenaamde 'standaard contractbepalingen').

Hoe lang verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is om het doel van de opslag te bereiken. Daarnaast kan opslag plaatsvinden als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-regelgeving, wetten of andere voorschriften waaraan wij zijn onderworpen.

Zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is of een opslagperiode die wordt voorgeschreven door de bovengenoemde regelgeving afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en daarna worden ze verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. Het volstaat om ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Uw herroepingsrecht

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1 e) of f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Informatie, correctie, beperking en verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat hiervoor is opgegeven en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht van gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

U hebt het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Telefoon: +49 (0)2 11/384 24-0
Fax: +49 (0)2 11/384 24-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming binnen onze onderneming – de Winkelmann Group en alle aangesloten maatschappijen evenals verkoop- en productielocaties – benoemd. U kunt hem als volgt bereiken:

AVIATICS Cost & Safety Management GmbH & Co. KG
Kieshecker Weg 148
40468 Düsseldorf
Duitsland

E-mail: datenschutz@aviatics.de

Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw rechten van bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: We versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna 'nieuwsbrief' genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Bovendien bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Aanmeldgegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief hoeft u alleen maar uw e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen we u om een naam op te geven in de nieuwsbrief zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken.

We hebben een dienstverlener die hierin gespecialiseerd is opdracht gegeven om de nieuwsbrief te versturen en het succes ervan te meten. Met deze dienstverlener (APSIS) hebben we een overeenkomst voor orderverwerking gesloten. Het kan niet worden uitgesloten dat de externe dienstverlener onderaannemers en gelieerde bedrijven in het derde land inschakelt om de gegevens te verwerken.

De nieuwsbrief wordt verstuurd en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers conform art. 6 lid 1 a), art. 7 AVG in combinatie met § 7, lid 2 nr. 3 van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing conform art. 6, lid 1 f). AVG in combinatie met. § 7 lid 3 UWG.

Het vastleggen van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen conform art. 6, lid 1 f) AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient, voldoet aan de verwachtingen van gebruikers en ons in staat stelt om de toestemmingen aan te kunnen tonen.

Annulering/herroeping - u kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u de nieuwsbrief kunt annuleren. We kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat we ze verwijderen om aan te tonen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het bestaan van toestemming wordt bevestigd.

Cookies en integratie van externe online diensten

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen en door uw browser bewaard worden.

We gebruiken onder andere zogenaamde session cookies. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als bepaalde cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te leveren, worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze alleen verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 a) AVG.

Session- en permanente cookies worden volledig bewaard tijdens elke vorm van navigatie op internet (inclusief het gebruik van links) en kunnen daarom worden gelezen door elke website die hierna wordt bezocht. Session cookies worden pas verwijderd na het sluiten van de browser, permanente cookies worden pas verwijderd nadat hun levensduur is verstreken.

Als u uw toestemming hebt gegeven en deze wilt intrekken, kunt u dit op elk gewenst moment doen via de browserinstellingen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag door Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a) AVG.

Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.de/intl/de/policies/.

Browser-plugin

U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door Google Analytics uit te schakelen. Download en installeer hiervoor de plugin voor uw webbrowser. Er wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken

Deze website gebruikt de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het item 'Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 f), AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

We gebruiken 'Google reCAPTCHA' (hierna 'reCAPTCHA') op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website zijn zich er niet van bewust dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1 f) AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/about/.

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer je een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Hiermee wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 f), AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy en https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube.

Adobe Web Fonts - lettertypen van Adobe

Wij gebruiken externe lettertypen van de provider Adobe Systems Software Ireland Limited, 6-6 Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24, Ierland, voor de uniforme weergave van lettertypen op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1 f) AVG). Adobe Fonts is een service die toegang biedt tot een lettertypebibliotheek op servers in de VS voor gebruik in desktoptoepassingen en websites. Adobe verzamelt informatie over de geleverde lettertypes, de account-ID, de toepassing die de lettertypes aanvraagt, de server die de lettertypes levert en de hostnaam van de website waarop de lettertypes worden geladen. Het is onduidelijk of Adobe ook toegang heeft tot het IP-adres en andere persoonsgebonden gegevens. Het is echter duidelijk dat er geen adequaat niveau van gegevensbescherming is voor de gegevensoverdracht naar de VS, zodat deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming artikel 6, lid 1 a) AVG. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Xing

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Xing, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Xing kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Xing-platform, kan Xing de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Informatie over de manier waarop de aanbieder omgaat met persoonsgegevens vindt u hier: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst LinkedIn aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen LinkedIn kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar.

Informatie over de manier waarop de aanbieder omgaat met persoonsgegevens vindt u hier: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy