Automatische garantie van 5 jaar

Sinds 01-01-2020 verlenen wij onze klanten 5 jaar garantie op een groot aantal Reflex producten en componenten – van membraan-drukexpansievaten en afscheiders tot warmtewisselaars en warmwaterboilers.

warranty icon - NL

Verlengde garantie tot 5 jaar voor Servitec, Reflexomat & Variomat

Verzeker u van de nieuwe verlengde garantie door uw systemen te registreren. Om ervoor te zorgen dat uw systeem goed functioneert en dat de voorgeschreven onderhoudsintervallen worden nageleefd, is de verlengde garantie gekoppeld aan een Reflex onderhoudscontract.

Servitec, Reflexomat, Variomat

Productgarantie

Claims onder deze garantie zijn slechts geldig als:

1.Het product geen schade of tekenen van slijtage vertoont als gevolg van gebruik dat afwijkt van het beoogd gebruik en van de specificaties die vastgelegd zijn door Reflex,
2. Het product geen schade of tekenen van slijtage vertoont als gevolg van het niet nakomen van de volgende verplichtingen van de klant en/of eindklant:

  • Het product vertoont geen sporen die aanleiding geven tot reparaties of andere ingrepen door werkplaatsen die niet door Reflex zijn geautoriseerd,

  • Alleen door Reflex goedgekeurde accessoires zijn in het product geïnstalleerd,

  • Het fabricagenummer is niet verwijderd of onleesbaar gemaakt, en

  • De klant bewijst, op het moment dat hij/zij aanspraak maakt op de garantie, door het desbetreffende onderhoudsboekje voor te leggen, dat het product regelmatig door een geautoriseerd klantenservice is onderhouden, met inachtneming van de intervallen in de bedieningshandleiding.

Gevolgen van een ondeskundige montage:

Alle vormen van montage die niet door een erkend installatiebedrijf zijn uitgevoerd en die niet voldoen aan de stand van de techniek volgens de nationale normen (NEN, VDI, ÖNORM, EN, DIN, enz.) in hun momenteel geldende versie voor huishoudelijke watersystemen en elektrische installaties, moeten als „ondeskundig“ worden beschouwd.. Bovendien moeten de aanwijzingen in de artikelspecifieke productinformatiebladen, de montage- en bedieningshandleidingen en de gedefinieerde garantievoorwaarden zonder uitzondering worden opgevolgd. Uitgevoerde montages en installaties die afwijken van deze voorschriften worden beschouwd als oneigenlijk en leiden tot onmiddellijke uitsluiting van aansprakelijkheid en verlies van alle garantieclaims.

Voorrijkosten en werkzaamheden van de Reflex Service worden tegen de geldige tarieven in rekening gebracht.