Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách

Následující informace poskytují přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které lze použít k vaší osobní identifikaci.

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů na této webové stránce?

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen

Email: datenschutz@aviatics.de
Website: https://www.reflex-winkelmann.com

Další informace o naší podnikové skupině, údaje o osobách oprávněných nás zastupovat a také další možnosti kontaktu naleznete v tiráži těchto webových stránek. https://www.reflex-winkelmann.com/special-pages/impressum.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím jednoho z těchto kanálů, budou osobní údaje, které nám poskytnete, automaticky uloženy. Informace o uživatelích mohou být uloženy v systému řízení vztahů se zákazníky ("systém CRM") nebo ve srovnatelné organizaci dotazů. Ukládání slouží výhradně za účelem zpracování nebo kontaktování vás.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na některých našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli používat další funkce na webu. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítneme.

U důležitých změn, například při rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

Jaké údaje shromažďujeme?

 • Informace o typu a verzi použitého prohlížeče

 • Operační systém uživatele

 • Poskytovatel internetových služeb uživatele

 • IP adresa uživatele

 • Datum a čas přístupu

 • Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky (referrer)

 • Webové stránky, ke kterým přistupuje systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek

 • Vaše údaje prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při registraci, jako je příjmení, jméno, e-mailová adresa, adresa

 • Cookies

Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Zpracování údajů zadaných při registraci nebo při použití kontaktního formuláře je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dále zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro určité účely, zejména:

 • K zasílání zpravodaje s pravidelnými nabídkami

 • Chcete-li dostávat speciální informace a nabídky

 • Pro průzkum trhu a zákaznické průzkumy

 • Pro personalizované používání webových stránek a personalizované nabídky

 • Pro analytické účely za účelem optimalizace naší nabídky pro vás

 • Pro zpracování cookies vyžadujících souhlas

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální zprávu e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, která již proběhla, zůstává odvoláním nedotčena.

Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, slouží jako právní základ článek 6 (1) (b) GDPR. To platí i pro aktivity zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ článek 6 (1) písm. c) GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování článek 6 (1) písm. f) GDPR. Oprávněný zájem naší společnosti spočívá ve výkonu naší podnikatelské činnosti.

Jsou údaje předávány třetím stranám?

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

Základem pro zpracování údajů je článek 6 (1) (b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Při používání souborů cookie a nástrojů pro reklamní účely jsou osobní údaje předávány příslušným poskytovatelům. To se děje na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR.

Přenosy údajů do třetích zemí

Zpracováváme-li údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo území Evropského hospodářského prostoru (EHP)) nebo pokud tak činíme v rámci využívání služeb třetích stran nebo zpřístupnění či přenosu údajů třetím stranám, provádí se tak pouze za účelem splnění našich (před)smluvních povinností na základě vašeho souhlasu, zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních oprávnění zpracováváme údaje nebo je necháváme zpracovávat ve třetí zemi pouze v případě, že jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. GDPR. To znamená, že zpracování probíhá např. na základě zvláštních záruk a dodržování oficiálně uznaných speciálních smluvních závazků (tzv. „standardní smluvní doložky“).

Jak dlouho zpracováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich uložení. Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud to bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v nařízeních, zákonech nebo jiných ustanoveních EU, kterým podléháme.
Jakmile přestane platit účel uchovávání nebo vyprší doba uchovávání předepsaná výše uvedenými předpisy, budou osobní údaje rutinně zablokovány nebo vymazány.

Údaje shromážděné při registraci budeme uchovávat, dokud budete registrováni na našich webových stránkách, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální zprávu e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Vaše právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které se provádí na základě článku 6 (1) (e) nebo (f) GDPR; To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Zodpovědná osoba nebude dále zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování nemá za cíl uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace, oprava, omezení a výmaz

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na uvedené adrese.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy předané vám nebo třetí osobě, byly předány v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jiné odpovědné straně, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Seznam dozorových úřadů a jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na tomto odkazu:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html
Dozorový úřad odpovědný za zodpovědnou osobu je:

Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Telefon: 0049 02 11 384 99 24 -0
Telefax: 0049 02 11 384 99 24 -10
Email: poststelle@ldi.nrw.de

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů – Winkelmann Group a všechny přidružené společnosti, jakož i prodejní a výrobní lokality. Můžete ho kontaktovat pomocí následujících možností:

AVIATICS Cost & Safety Management GmbH & Co. KG
Kieshecker Weg 148
40468 Düsseldorf
Německo

E-Mail: datenschutz@aviatics.de

Zpravodaj

Následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho zpravodaje, o postupech registrace, zasílání a statistického vyhodnocování, a i o vašich právech na námitku.

Přihlášením k odběru našeho zpravodaje souhlasíte s jeho přijímáním a s popsanými postupy.

Obsah zpravodaje: Zpravodaj, emaily a jiná elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "zpravodaj") zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo zákonným povolením. Pokud je obsah zpravodaje konkrétně popsán v rámci přihlášení, je obsah směrodatný pro souhlas uživatelů. Kromě toho obsahují naše zpravodaje informace o našich službách a o nás.

Údaje pro přihlášení: Chcete-li se přihlásit k odběru zpravodaje, stačí uvést svou emailovou adresu. Alternativně vás prosíme o zadání jména ve zpravodaji, abychom vás mohli oslovit osobně.

Odesláním zpravodaje a s tím souvisejícím měřením úspěšnosti jsme pověřili poskytovatele služeb specializovaného na tuto oblast. S tímto poskytovatelem služeb (APSIS) jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky. Nelze vyloučit, že externí poskytovatel služeb pověří zpracováním údajů subdodavatele a přidružené společnosti ve třetí zemi. Zasílání zpravodaje a měření úspěšnosti s ním spojené jsou založeny na souhlasu příjemců v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) čl. 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo, pokud není vyžadován souhlas, na základě našich oprávněných zájmů v přímém marketingu podle čl. 6 odst. 1 podle f. DSGVO ve spojení s § 7 odst.

Protokolování procesu přihlášení je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším zájmem je používání uživatelsky přívětivého a bezpečného informačního systému, který slouží našim obchodním zájmům i očekáváním uživatelů a také nám umožňuje poskytnout důkaz o souhlasu.

Ukončení/odvolání - odběr našeho zpravodaje můžete kdykoli zrušit, tzn. že odvoláte svůj souhlas. Odkaz pro odhlášení z odběru zpravodaje najdete na konci každého zpravodaje. Na základě našich oprávněných zájmů můžeme emailové adresy bez odběru uchovávat až tři roky, než je vymažeme, abychom mohli prokázat dříve udělený souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel možné obrany proti případným nárokům. Individuální žádost o výmaz je možná kdykoliv, pokud je současně potvrzena předchozí existence souhlasu.

Soubory cookie a integrace externích online služeb

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies se používají k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem.

Mimo jiné používáme takzvané relační cookies. Na konci vaší návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou některé soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste požadovali, jsou uloženy na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Pokud jsou uloženy jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR.

Relační a trvalé soubory cookie jsou plně zachovány v jakémkoli typu navigace na internetu (i při použití odkazů), a proto mohou být přečteny jakoukoli webovou stránkou navštívenou po této webové stránce. Soubory cookie relace jsou smazány až po zavření prohlížeče, trvalé soubory cookie jsou smazány až po uplynutí životnosti. Pokud jste udělili svůj souhlas a chcete jej odvolat, můžete tak kdykoli učinit v nastavení prohlížeče.

Anonymizace IP adres

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adres. V důsledku toho bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Jménem provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google.

Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Soubory cookie Google Analytics jsou ukládány na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adresehttp://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://www.google.de/intl/de/policies/.

Plugin prohlížeče

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google deaktivací služby Google Analytics. Chcete-li to provést, stáhněte a nainstalujte plugin pro webový prohlížeč. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zpracování objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické ukazatele

Tato webová stránka používá "demografické ukazatele“ od Google Analytics. V důsledku toho mohou být vytvořeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmech od společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části "Námitka proti shromažďování údajů".

Google Maps

Tato stránka používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy

Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a usnadnění nalezení míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 (1) (f) GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Účelem služby reCAPTCHA je zkontrolovat, zda zadávání údajů na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webových stránek vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem webových stránek na stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google. Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Zpracování údajů se provádí na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužívajícím automatizovaným špehováním a SPAMEM.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/about/.

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy od společnosti YouTube, která je provozována společností Google. Provozovatelem webových stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube je přitom informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Používání YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 (1) (f) GDPR.

Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube.

Písma Adobe Web Fonts od společnosti Adobe

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR) používáme pro jednotné zobrazení písem externí písma od poskytovatele Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Adobe Fonts je služba, která poskytuje přístup ke knihovně písem na serverech ve Spojených státech pro použití v desktopových aplikacích a na webových stránkách. Společnost Adobe přitom shromažďuje informace o poskytnutých písmech, ID účtu, aplikaci požadující písma, serveru poskytujícím písma a názvu hostitele webu, na kterém jsou písma načtena. Není jasné, zda má Adobe také přístup k IP adrese a dalším osobním údajům. Je však zřejmé, že neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů pro přenos údajů do USA, takže toto zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Xing

V rámci naší naší online nabídky lze integrovat funkce a obsah služby Xing, kterou nabízí XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. K tomu patří obsah, jako např. obrázky, videa nebo texty a ikony, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah této online nabídky v rámci Xing. Pokud jsou uživatelé členy platformy Xing, může Xing přiřadit přístup k výše uvedenému obsahu a funkcím tamním uživatelským profilům. Informace o nakládání s osobními údaji poskytovatele naleznete zde: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

V rámci naší naší online nabídky lze integrovat funkce a obsah služby LinkedIn kterou nabízí LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: právní odd. (zásady ochrany osobních údajů a uživatelská smlouva), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. K tomu patří obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsah této online nabídky v rámci LinkedIn. Pokud jsou uživatelé členy platformy LinkedIn, LinkedIn může přístup k výše uvedenému obsahu a funkcím přiřadit příslušným uživatelským profilům.
Informace o nakládání s osobními údaji poskytovatele naleznete zde: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy