Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej

Poniższe informacje zawierają zarys tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa osobiście.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie?

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen

E-mail: datenschutz@aviatics.de
Strona internetowa: https://www.reflex-winkelmann.com

Szczegółowe informacje na temat naszej grupy spółek, dane osób upoważnionych do reprezentowania nas, a także inne formy kontaktu podano w stopce redakcyjnej niniejszej witryny internetowej. https://www.reflex-winkelmann.com/special-pages/impressum.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony gromadzone są dane, które Państwo nam przekazali. Mogą to być np. dane, które Państwo wprowadzili do formularza kontaktowego. Alternatywną możliwością jest nawiązanie kontaktu przez napisanie wiadomości na podany adres e-mail. Jeśli Państwo skontaktują się z nami za pośrednictwem jednego z tych kanałów, podane przez nich dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („CRM” = ang. Customer Relation Management) lub porównywalnej z nim organizacji obsługującej zapytania ofertowe. Przechowywanie danych ma na celu wyłącznie ich przetwarzanie lub kontaktowanie się z Państwem.

Nasze systemy informatyczne gromadzą automatycznie inne dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Należą do nich przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka Internetu, system operacyjny bądź moment otwarcia strony). Dane te są gromadzone automatycznie od chwili wejścia na naszą stronę internetową.

Można się rejestrować na niektórych z naszych stron internetowych, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych z korzystaniem przez Państwa z danej oferty lub usługi wymagającej uprzedniej rejestracji. Informacje wymagane obowiązkowo podczas rejestracji muszą być podawane w całości. W przeciwnym wypadku odmawiamy rejestracji.

Aby poinformować Państwa o wprowadzeniu istotnych zmian, np. do oferty, bądź niezbędnych z technicznego punktu widzenia, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Jakie dane gromadzimy?

 • Informacje na temat typu i wersji użytkowanej przeglądarki

 • System operacyjny, z którego korzysta użytkownik

 • Dostawca usług internetowych, z których korzysta użytkownik

 • Adres IP użytkownika

 • Data i czas uzyskania dostępu

 • Strony internetowe, z poziomu których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny (odsyłacze)

 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

 • Informacje podane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub podczas rejestracji, m.in. nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy

 • Pliki cookie

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie danych wprowadzanych podczas rejestracji lub do formularza kontaktowego odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Ponadto przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej przez nich zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w ściśle określonych celach, do których należą w szczególności:

 • Regularne przesyłanie newslettera zawierającego bieżące oferty handlowe

 • Podawanie specjalnych informacji i ofert

 • Prowadzenie badań rynku i ankiet wśród klientów

 • Personalizacja sposobu korzystania ze strony internetowej oraz ofert

 • Analizy mające na celu optymalizację naszej oferty skierowanej do Państwa

 • Przetwarzanie plików cookie, wymagające uprzedniej zgody

Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać udzieloną przez siebie zgodę. Wystarczy wysłać nam nieformalną wiadomość e-mailem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, wykonywanego do momentu tegoż wycofania, z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Powyższe dotyczy również operacji przetwarzania danych, niezbędnych do podjęcia działań poprzedzających zawieranie umów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez naszą firmę obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wyżej wymienionych interesów, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO służy jako podstawa prawna ich przetwarzania. Uzasadniony interes naszej firmy wynika z realizowanej przez nią działalności gospodarczej.

Czy dane są przekazywane stronom trzecim?

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim, np. instytucji kredytowej, której zlecono rozliczanie płatności, tylko wtedy, gdy jest to konieczne z punktu widzenia realizacji umowy.

Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 (1) lit. b) DSGVO, który zezwala na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy lub działań poprzedzających jej zawarcie.

W przypadku wykorzystania plików cookie i innych narzędzi do celów reklamowych dane osobowe są przekazywane odpowiednim dostawcom. Zgodnie z art. 6 ust. (1) lit. a) RODO ich przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Jeśli przetwarzamy dane na terenie krajów trzecich (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub czynimy to w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania bądź przekazywania danych osobom trzecim, ma to na celu wyłącznie wypełnianie naszych zobowiązań (przed)umownych w oparciu o zgodę użytkownika, istniejący stan prawny lub w imię naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń natury prawnej bądź umownej przetwarzamy dane lub zlecamy ich przetwarzanie na terenie krajów trzecich wyłącznie pod warunkiem spełnienia specjalnych wymagań art. 44 i nn. RODO. Oznacza to, że dane przetwarzane są m.in. w oparciu o odrębne gwarancje lub z uwzględnieniem uznanych oficjalnie specjalnych zobowiązań umownych (tzw. „standardowych klauzul umownych”).

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu ich przechowywania. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, przepisach ustawowych lub innych przepisach, którym podlegamy.

Gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie lub upłynie okres przechowywania określony w wyżej wymienionych przepisach, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane.

Dane gromadzone podczas rejestracji są przechowywane przez nas dopóty, dopóki Państwo są zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać udzieloną uprzednio zgodę. Wystarczy wysłać nam nieformalną wiadomość e-mailem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało wdrożone do momentu tegoż wycofania.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Wówczas administrator nie będzie już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że może on wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do informacji, sprostowania, ograniczenia i usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo w dowolnym momencie do uzyskania bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu lub w razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo w dowolnym momencie z nami skontaktować pod podanym adresem.

Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Przysługuje Państwu prawo do odwołania się do organu nadzorczego.

Listę organów nadzorczych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html

Odpowiedzialnym organem nadzorczym jest:

Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii

Skr. poczt. 20 04 44
40102 Düsseldorf

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Telefon: 02 11/384 24-0
Faks: 02 11/384 24-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Nasz inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie – Winkelmann Group i wszystkich spółkach stowarzyszonych, a także w placówkach zajmujących się sprzedażą i produkcją. Można się z nim skontaktować, korzystając z następujących form kontaktu:

AVIATICS Cost & Safety Management GmbH & Co. KG
Kieshecker Weg 148
40468 Düsseldorf
Niemcy

E-mail: datenschutz@aviatics.de

Newsletter

Poniższe wskazówki mają na celu poinformowanie Państwa o treści naszego newslettera, procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz przysługującym im prawie do sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn, wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie oraz niżej opisane procedury.

Treść newslettera: Wysyłamy drogą elektroniczną newsletter oraz wiadomości e-mail i innego rodzaju powiadomienia zawierające informacje reklamowe (określane w dalszym ciągu ogólnym mianem „newsletter”) wyłącznie za zgodą odbiorców i/lub w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. O ile treść newslettera jest wyraźnie opisana w trakcie rejestracji, jest ona decydująca dla udzielenia zgody przez użytkownika. Ponadto nasze newslettery zawierają informacje dotyczące naszych usług i nas samych.

Dane rejestracyjne: Aby zarejestrować się do subskrypcji naszego newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska celem umożliwienia nam osobistego zwracania się do Państwa w newsletterze.

Do wysyłania newslettera i pomiaru stopnia jego popularności zaangażowaliśmy usługodawcę wyspecjalizowanego w tym zakresie. Z tym usługodawcą (firmą APSIS) zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której usługodawca zewnętrzny zleca przetwarzanie tych danych podwykonawcom i/lub spółkom zależnym, których siedziby znajdują się w krajach trzecich.

Wysyłka newslettera i pomiar jego popularności realizowane są na podstawie zgody odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) lub, jeśli takowa zgoda nie jest wymagana, w imię naszych uzasadnionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w związku z § 7 ust. 3 UWG.

Protokołowanie procedury rejestracji odbywa się w imię naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z systemu newslettera przyjaznego i bezpiecznego dla użytkownika, który służy naszym interesom biznesowym, spełnia oczekiwania użytkowników, jak również stanowi dowód wyrażonej przez nich zgody.

Rezygnacja/odwołanie zgody – mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. odwołać swoją zgodę w tym zakresie. Na końcu każdego z newsletterów zamieszczony jest link umożliwiający rezygnację z jego subskrypcji. Zanim usuniemy adresy e-mail osób, które złożyły rezygnację, możemy przechowywać je przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy celem udowodnienia, że osoby te udzieliły nam uprzednio zgody na subskrypcję newslettera. Cel przetwarzania tych danych ogranicza się do obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Każdy subskrybent może złożyć w dowolnym momencie wniosek o usunięcie tych danych pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia udzielenia zgody we wcześniejszym czasie.

Pliki cookie i integracja zewnętrznych usług online

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze ani nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Korzystamy m.in. z tak zwanych sesyjnych plików cookie. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i aby móc zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Po wyłączeniu niektórych plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez Państwa, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu niezakłóconego pod względem technicznym i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. służące do analizy Państwa zachowania podczas surfowania), są one przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Sesyjne i stałe pliki cookie są w pełni zachowywane podczas każdego rodzaju nawigacji w Internecie (w tym korzystania z linków) i dlatego mogą być odczytywane przez każdą stronę internetową odwiedzaną po tej. Sesyjne pliki cookie są usuwane dopiero po zamknięciu przeglądarki, natomiast stałe pliki cookie są usuwane dopiero po wygaśnięciu ich żywotności.

Jeśli udzielili Państwo zgody i chcą ją wycofać, mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki.

Anonimizacja adresów IP

Na naszej stronie internetowej uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Oznacza to, że firma Google skraca Państwa adres IP na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w jego interesie do oceny sposobu korzystania z niej przez Państwa, tworzenia raportów dotyczących Państwa aktywności na niej oraz świadczenia mu innych usług związanych z tą aktywnością i sposobem korzystania z Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Usługa Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie wykorzystywane przez usługę Google Analytics są przechowywane na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych, prosimy odwiedzić strony http://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://www.google.de/intl/de/policies/.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez dezaktywację usługi Google Analytics. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej. Ustawiany jest plik cookie opt-out, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak to ukazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Maps

Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji oferowanych przez Google Maps wymaga zapisania Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane na nim.

Dostawca przedmiotowej usługi nie ma wpływu na transmisję tych danych.

Usługa Google Maps służy do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwia odnajdowanie miejsc wyszczególnianych na naszej stronie internetowej. Powyższe stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników zawiera polityka prywatności firmy Google, zamieszczona pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi„Google reCAPTCHA“ (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Jej dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę internetową. Do celów analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nieuprawnionym automatycznym szpiegowaniem oraz spamem.

Szczegółowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityki prywatności Google można uzyskać pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/about/.

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, obsługiwanego przez firmę Google. Operatorem tych witryn jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych witryn wyposażonych we wtyczkę serwisu YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube-otrzymuje informację o naszych witrynach, które Państwo odwiedzili.

Jeśli zalogowali się Państwo na swoim koncie YouTube, serwis ten może dokonać bezpośredniego powiązania historii surfowania z Państwa osobistym profilem. Można zatrzymać ten proces poprzez wylogowanie się z konta YouTube.

Serwis YouTube stanowi narzędzie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Powyższe stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkowników zawiera polityka prywatności firmy YouTube pod adresami: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy i https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube.

Adobe Web Fonts

Kierując się uzasadnionym interesem naszej firmy (tj. potrzebą analizy, optymalizacji i efektywnością ekonomiczną naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz mając na celu jednolity sposób wyświetlania czcionek, stosujemy czcionki dostarczone przez dostawcę zewnętrznego – firmę Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii. Adobe Fonts jest serwisem zapewniającym dostęp do biblioteki czcionek, przechowywanej na serwerach usytuowanych na terytorium USA, przeznaczonych zarówno do użytkowania w aplikacjach komputerowych, jak i na stronach internetowych. Firma Adobe gromadzi informacje o dostarczanych czcionkach, identyfikatorze konta, aplikacjach wymagających stosowania tych czcionek, ich serwerze oraz nazwie hosta strony internetowej, na której czcionki te są wczytywane. Nie jest jasne, czy firma Adobe ma również dostęp do adresu IP i innych danych osobowych użytkowników. Jest jednak oczywiste, że dane przekazywane na terytorium USA nie są chronione na należytym poziomie, stąd też ww. dane przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników zawiera polityka prywatności firmy Adobe, zamieszczona pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Xing

Nasza oferta online przewiduje możliwość zintegrowania z nią funkcji i treści związanych z serwisem Xing, oferowanym przez firmę XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Należą do nich m.in. Ilustracje, filmy wideo bądź teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą współdzielić treść naszej oferty online na serwisie Xing. Jeśli użytkownicy posiadają konta na platformie Xing, firma Xing może przypisywać wywoływanie wyżej wymienionych treści i funkcji do ich profili zarejestrowanych na tej platformie. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawcę są dostępne pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

Nasza oferta online przewiduje możliwość zintegrowania z nią funkcji i treści związanych z usługą LinkedIn, oferowanych przez firmę LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Należą do nich m.in. Ilustracje, filmy wideo bądź teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą współdzielić treść naszej oferty online na serwisie LinkedIn. Jeśli użytkownicy posiadają konta na platformie LinkedIn, firma LinkedIn może przypisywać wywoływanie wyżej wymienionych treści i funkcji do ich profili zarejestrowanych na tej platformie.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawcę są dostępne pod adresem: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy