Zásady ochrany údajov

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené na našej webovej stránke

Nasledujúce informácie poskytujú prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky informácie, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov na tejto webovej stránke?

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je:

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19
59227 Ahlen

E-mail: datenschutz@aviatics.de
Webová stránka: https://www.reflex-winkelmann.com

Ďalšie informácie o našej skupine spoločností, údaje o osobách oprávnených nás zastupovať, ako aj ďalšie možnosti kontaktu nájdete v tiráži tejto webovej stránky. https://www.reflex-winkelmann.com/special-pages/impressum.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budú získavané na jednej strane tak, že nám ich poskytnete. V takom prípade môže ísť napr. o údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Prípadne je možné nadviazanie kontaktu pomocou poskytnutej e-mailovej adresy. Ak nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z týchto kanálov, vami poskytnuté osobné údaje sa automaticky uložia. Údaje o používateľoch môžu byť uložené v systéme riadenia vzťahu so zákazníkmi („systém CRM“) alebo v porovnateľnej štruktúre dopytov. Ukladanie slúži výlučne na účely spracovania alebo na nadviazanie kontaktu.

Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované prostredníctvom našich IT systémov, keď navštívite webové stránky. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na niektorých našich webových stránkach sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel používame len na účely využívania príslušnej ponuky alebo služby, na ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

V prípade dôležitých zmien, napríklad v rozsahu ponuky alebo v prípade technicky nevyhnutných zmien, používame e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby sme vás o tom informovali.

Aké údaje zhromažďujeme?

 • Informácie o type a verzii použitého prehliadača

 • Operačný systém používateľa

 • Poskytovateľ internetových služieb používateľa

 • IP adresa používateľa

 • Dátum a čas prístupu

 • Webové stránky, z ktorých systém používateľa vstupuje na našu webovú stránku (referrer)

 • Webové stránky, ku ktorým systém používateľa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky

 • Údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom kontaktného formulára alebo pri registrácii, napr. priezvisko, meno, e-mailová adresa, adresa

 • Súbory cookies

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?

Spracovanie údajov zadaných počas registrácie alebo pri použití kontaktného formulára je založené na vašom súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Okrem toho spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. (1) písm. a) GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na určité účely, najmä:

 • Zasielanie newsletterov s pravidelnými ponukami

 • Ak chcete dostávať špeciálne informácie a ponuky

 • Na prieskum trhu a prieskumy medzi zákazníkmi

 • Na personalizované používanie webovej stránky a personalizované ponuky

 • Na analytické účely s cieľom optimalizovať našu ponuku pre vás

 • Na spracovanie súborov cookie, ktoré si vyžadujú súhlas

Súhlas, ktorý ste udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Stačí na to neformálne oznámenie e-mailom, ktorý nám odošlete. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už vykonaného spracovania údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, slúži ako právny základ článok 6 ods. (1) písm. b) GDPR. To platí aj pre také procesy spracúvania, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha naša spoločnosť, slúži ako právny základ čl. 6 ods. (1) písm. c) GDPR.

Ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým uvedeným záujmom, slúži článok 6 (1) písm. f GDPR ako právny základ spracovania. Oprávneným záujmom našej spoločnosti je výkon našich obchodných činností.

Odovzdávajú sa údaje tretím stranám?

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na spracovanie zmluvy, napríklad banke poverenej spracovaním platieb.

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. (1) písm. b) GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Osobné údaje sa prenášajú príslušným poskytovateľom pri používaní súborov cookie a nástrojov na reklamné účely. To sa vykonáva na základe vášho súhladu podľa článku 6 ods. (1) písm. a) GDPR.

Prenosy do tretích krajín

Ak spracúvame údaje v tretej krajine (t. j. mimo Európskej únie (EÚ)) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo ak sa tak stane v rámci využívania služieb tretích strán alebo sprístupnenia či prenosu údajov tretím stranám, robíme tak len v prípade, ak je to nevyhnutné na plnenie našich (pred)zmluvných povinností, na základe vášho súhlasu, zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. Na základe zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo nechávame spracúvať údaje v tretej krajine len vtedy, ak sú splnené osobitné požiadavky článku 44 a nasledujúcich GDPR. To znamená, že spracúvanie sa vykonáva napríklad na základe osobitných záruk alebo dodržiavania úradne uznaných osobitných zmluvných povinností (tzv. „štandardné zmluvné doložky“).

Ako dlho spracúvame vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sú uložené. Okrem toho sa údaje môžu uchovávať, ak to stanovil európsky alebo národný zákonodarca v rámci nariadení EÚ, zákonov alebo iných ustanovení, ktorým podliehame.

Hneď ako sa prestane uplatňovať účel uchovávania alebo uplynie doba uchovávania stanovená vyššie uvedenými nariadeniami, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú.

Údaje, ktoré boli zozbierané počas registrácie, uchovávame dovtedy, kým ste zaregistrovaný na našej webovej stránke, a potom ich vymažeme. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé procesy spracovania údajov sú možné iba s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí na to neformálne oznámenie e-mailom, ktorý nám odošlete. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo až do odvolania súhlasu, toto zrušenie neovplyvní.

Vaše právo na podanie námietky

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. (1) písm. e) alebo f GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi zájmy, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právny nárokov.

Prístup, oprava, obmedzenie a vymazanie

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na uvedenej adrese.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Zoznam dozorných orgánov a ich kontaktné údaje sú uvedené na tomto odkaze:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_node.html

Dozorným orgánom zodpovedným za prevádzkovateľa je:

Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií Severné Porýnie-Vestfálsko

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Telefón: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Naša úradníčka pre ochranu údajov

V našej spoločnosti – skupine Winkelmann Group a všetkých pridružených spoločnostiach, ako aj v predajných a výrobných prevádzkach – sme vymenovali úradníčku pre ochranu údajov. Môžete ju kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných možností:

AVIATICS Cost & Safety Management GmbH & Co. KG
Kieshecker Weg 148
40468 Düsseldorf
Nemecko

E-mail: datenschutz@aviatics.de

Newsletter

Prostredníctvom nasledujúcich údajov vás informujeme o obsahu nášho newslettera, ako aj o postupe registrácie, odosielania a štatistického vyhodnocovania a o vašich právach na podanie námietky. Prihlásením sa na odber nášho newslettera súhlasíte so zasielaním newslettera a s opísanými postupmi.

Obsah newslettera: Newslettery, e-maily a iné elektronické oznámenia s propagačnými informáciami (ďalej len „newsletter“) zasielame len so súhlasom príjemcov alebo na základe zákonného povolenia. Ak je obsah newslettera pri registrácii na odber newsletterov konkrétne popísaný, je rozhodujúci pre súhlas používateľov. Okrem toho naše newslettery obsahujú informácie o našich službách a o nás.

Prihlasovacie údaje: Ak sa chcete prihlásiť k odberu newslettera, stačí, keď uvediete svoju e-mailovú adresu. Ako nepovinný údaj prosím o uvedenie mena, aby sme vás v newsletteri mohli osloviť osobne.

Rozosielaním newslettera a meraním jeho úspešnosti sme poverili poskytovateľa služieb, ktorý sa špecializuje na túto oblasť. S týmto poskytovateľom služieb (firma APSIS) sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok. Nemožno vylúčiť, že externý poskytovateľ služieb využíva na spracovanie údajov subdodávateľov a pridružené spoločnosti v tretej krajine.

Rozosielanie newslettera a súvisiace meranie úspešnosti je založené na súhlase príjemcov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a, čl. 7 GDPR v spojení s § 7 ods. 2 č. 3 UWG (zákon o nekalých obchodných praktikách) alebo, ak sa súhlas nevyžaduje, na základe našich oprávnených záujmov v oblasti priameho marketing v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR v spojení s § 7 ods. 3 UWG (zákon o nekalých obchodných praktikách).

Zaznamenávanie registračného procesu sa vykonáva na základe našich oprávnených zájmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším záujmom je používať používateľsky prívetivý a bezpečný systém newslettera, ktorý slúži našim obchodným zájmom, spĺňa očakávania používateľov a umožňuje nám preukázať súhlas.

Zrušenie/odvolanie - Odber nášho newslettera môžete kedykoľvek zrušiť, t.j. odvolať svoj súhlas. Odkaz na zrušenie zasielania newslettera nájdete na konci každého newslettera. Odhlásené e-mailové adresy môžeme na základe našich oprávnených záujmov uchovávať až počas obdobia troch rokov predtým, ako ich vymažeme, aby sme mohli preukázať, že bol predtým udelený súhlas. Spracovanie týchto údajov je obmedzené na účely možnej obrany pred nárokmi. Individuálna žiadosť o vymazanie je možná kedykoľvek za predpokladu, že bude zároveň potvrdená predchádzajúca existencia súhlasu.

Súbory cookie a zapojenie externých online služieb

Internetové stránky využívajú čiastočne tzv. súbory cookie. Súbory cookie nespôsobia vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka ešte viac používateľsky prívetivá, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré budú uložené vo vašom počítači a budú uchovávané vo vašom prehliadači.

Okrem iného používame takzvané súbory cookie relácie. Tieto budú po ukončení vašej návštevy automaticky vymazané. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami neodstránite. Pri ďalšej návšteve súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete určité súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých vami vyžadovaných funkcií, budú uložené na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie kvôli technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytovaniu našich služieb. Pokiaľ sa ukladajú cookie (napr. súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), tieto sa spracúvajú len na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. (1) písm. a) GDPR.

Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookies sa v plnej miere zachovávajú počas akéhokoľvek druhu navigácie na internete (vrátane používania odkazov), a preto ich môže čítať každá webová stránka, ktorú navštívite po tejto webovej stránke. Súbory cookie relácie sa vymažú až po zatvorení prehliadača, trvalé súbory cookie sa vymažú až po uplynutí životnosti.

Ak ste súhlas udelili a chcete ho odvolať, môžete tak kedykoľvek urobiť v nastaveniach prehliadača.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries. To znamená, že vaša IP adresa bude spoločnosťou Google v rámci členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej premiestnením do USA skrátená. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto údaje na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google.

Google Analytics

Táto internetová stránka používa funkcie služby analýzy webových stránok Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používa takzvané „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne prenášané na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Súbory cookie služby Google Analytics sa ukladajú na základe vášho súhlasu v súladu s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://www.google.de/intl/de/policies/.

Plugin (zásuvný modul) pre prehliadač

Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov, ktoré vytvárajú súbory cookie a ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google tak, že deaktivujete službu Google Analytics. Ak to chcete urobiť, stiahnite si a nainštalujte plugin pre svoj webový prehliadač. Bude nastavená funkcia súboru opt-out cookie, ktorá zabráni zaznamenávaniu údajov pri nasledujúcich návštevách na tejto webovej stránke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Spracovanie objednávok

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a kompletne sme presadili prísne predpisy nemeckých úradov na ochranu osobných údajov pri využívaní služby Google Analytics.

Demografické charakteristiky

Táto webová stránka používa funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Vďaka tomu možno vypracovať správy, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú zo záujmovo orientovanej reklamy od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od tretích strán. Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics, ako je popísané v časti „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“.

Služba Google Maps

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať funkcie služby Google Maps, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Služby Google Maps možno využiť v záujme atraktívnej prezentácie našej online ponuky a jednoduchej vyhľadateľnosti miest, ktoré uvádzame na webových stránkach. Ide o oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR .

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľa nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov od spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či zadávanie údajov na našich webových stránkach (napr. v kontaktom formulári) vykonáva človek alebo automatický program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa začne automaticky, akonáhle návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Na účely analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, dĺžku zotrvania návštevníka na webovej stránke alebo pohyby myšou vykonané používateľom). Údaje zhromažďované počas analýzy sa postúpia ďalej spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem chrániť svoje webové ponuky pred zneužívaním automatizovaným sledovaním a pred spamom.

Viac informácií o Google reCAPTCHA, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Google nájdete na týchto odkazoch: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/about/.

YouTube

Naša webová stránka používa pluginy stránky YouTube prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite jednu z našich stránok, ktorá je vybavená pluginom YouTube, bude zrealizované pripojenie k serveru YouTube. Pritom bude serveru YouTube oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, dovolíte službe YouTube, aby vaše zvyky pri surfovaní po internete priamo priradila k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa zo svojho účtu YouTube odhlásite.

Použitie zo strany YouTube sa robí v záujme atraktívnej prezentácie našej ponuky online. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľa nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov od spoločnosti YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy a https://www.youtube.com/intl/ALL_de/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube.

Webové fonty Adobe - typy písma od Adobe

Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodárne fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) používame externé písma od poskytovateľa Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írska republika, na účel jednotného zobrazovania písiem. Adobe Fonts je služba, ktorá poskytuje prístup ku knižnici fontov na serveroch v USA na použitie v deskotopových aplikáciách a na webových stránkach. Spoločnosť Adobe zhromažďuje informácie o poskytnutých fontoch, ID účtu, aplikácii požadujúcej fonty, serveri poskytujúcom fonty a názve hostiteľa webovej stránky, na ktorej sú fonty načítané. Nie je jasné, či má spoločnosť Adobe prístup aj k IP adrese a ďalším osobným údajom. Je však zrejmé, že pri prenose údajov do USA neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov, takže toto spracovanie údajov je založené na vašom súhlase čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľa nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov od spoločnosti Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Xing

V rámci našej online ponuky môžu byť zahrnuté funkcie a obsah služby Xing, ktorú ponúka spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty a ikony, pomocou ktorých môžu používatelia zdieľať obsah tejto online ponuky v rámci služby Xing. Ak sú používatelia členmi platformy Xing, Xing môže priradiť vyvolanie vyššie uvedeného obsahu a funkcií profilom používateľov v tejto platforme. Informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi poskytovateľom sú dostupné tu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

V rámci našej online ponuky môžu byť zahrnuté funkcie a obsahy služby LinkedIn, ktorú ponúka spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty a ikony, pomocou ktorých môžu používatelia zdieľať obsah tejto online ponuky v rámci služby LinkedIn. Ak sú používatelia členmi platformy LinkedIn, LinkedIn môže priradiť vyvolanie uvedených obsahov a funkcií profilom používateľov tejto platforme.

Informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi poskytovateľom sú dostupné tu: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy