Automatická záruka 5 rokov

Od 1. januára 2020 poskytujeme našim zákazníkom 5-ročnú záruku na veľké množstvo výrobkov a komponentov Reflex – od membránových tlakových expanzných nádob a odlučovačov až po výmenníky tepla a zásobníky teplej vody.

warranty icon - SK

Predĺžená záruka 5 rokov na Servitec, Reflexomat a Variomat

Získajte novú predĺženú záruku registráciou svojho zariadenia. Predĺžená záruka je spojená so zmluvou o údržbe poskytované spoločnosťou Reflex, aby sme si mohli byť istí, že vaše zariadenie funguje správne a že sa dodržiavajú predpísané intervaly údržby.

Servitec, Reflexomat, Variomat

Záručné podmienky – podrobne

Nároky z tejto záruky existujú iba vtedy, ak:

  1. výrobok nejaví žiadne poškodenia alebo známky opotrebovania spôsobené používaním, ktoré sa odchyľujú od bežného účelu použitia a špecifikácií spoločnosti Reflex

  2. výrobok nejaví žiadne poškodenia ani známky opotrebovania spôsobené porušením nasledujúcich povinností zo strany zákazníka alebo koncového zákazníka:

  • výrobok nemá žiadne vlastnosti, ktoré by naznačovali opravy alebo iné zásahy dielňami neautorizovanými spoločnosťou Reflex,

  • do výrobku bolo zabudované iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Reflex,

  • sériové číslo nebolo odstránené alebo zmenené na nepoznanie,

  • zákazník pri uplatnení záruky preukáže predložením príslušných denníkov údržby, že výrobok bol pravidelne servisovaný autorizovaným zákazníckym servisom v dodržaných intervaloch podľa návodu na použite.

Následky neodbornej inštalácie:

Ako „neodbornú“ inštaláciu označujeme všetky tie formy inštalácie, ktoré neboli vykonané oprávnenou špecializovanou montážnou firmou a ktoré nezodpovedajú súčasnému stavu techniky v súlade s národnými normami (VDI, ÖNORM, EN, DIN...) platnými pre domáce vodovodné a elektrické inštalácie v ich aktuálne platnom znení. Okrem toho sa musia bez výnimky dodržiavať pokyny uvedené v technických listoch konkrétnych výrobkov, návodoch na inštaláciu a obsluhu, ako aj definované záručné podmienky. Inštalácie, ktoré sa odchyľujú od týchto predpisov, sa považujú za nesprávne a vedú k okamžitému vylúčeniu zodpovednosti a strate všetkých záručných nárokov.

Cestovanie a práca službou Reflex budú spoplatnené príslušnými sadzbami.